Svėdasų dvasininkai rūpinosi kultūra, visuomenės reikalais.

1906 įsteigtas Blaivybės draugijos skyrius, 1907 - kooperatyvas, 1908 m. surengtas pirmas viešas lietuviškas vakaras, įsisteigė "Saulės" draugija, choras.

Kunigas vikaras Teofilis Nainys (1891 - 1900) ragino žmones palaikyti švarą, nelaikyti trobose gyvulių.

Kunigas vikaras Izidorius Gudavičius (1900 - 1908) po kaimus vežiodavo šventus paveikslus su apšviesta lempa, ir tai buvo tarsi kino pradžia.

Kunigas klebonas Antanas Lenkevičius (1900 - 1907) paskatino vargonininką įkurti lietuvišką knygynėlį.

Kunigas klebonas Kazimieras Kazlauskas (1908 - 1915) slapta išardė špitolės vidaus sienas ir įrengė salę bei sceną, įsteigė teatrėlį, režisavo keletą vaidinimų.

Vargonininkas Petras Vinkšnelis (į Svėdasus atsikėlė 1909) suorganizavo ir išmokė giedoti bažnytinį chorą, kuris dalyvaudavo Dainų dienose Kaune, ne tik giedojo šventas giesmes, bet ir statė operetes. 1936 - 1937 m. kankliuoti išmokė 12 mergaičių ansamblį. Kankles orkestrėliui darydavo Savičiūnų kaimo gyventojas Juozas Lašas, kuris dar ir dabar jas daro.

© 2014 Svedasai.lt