Kunigų nuopelnai

Klebonas Laurencijus Kazimieras Janavičius 1662 m. Svėdasų bažnyčiai paaukojo mažąjį varpą

Klebono Mykolo Jasevičiaus rūpesčiu 1733 m. įtaisytas didysis varpas.

Kanauninko Mykolo Smolskio pastangomis 1794 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia.

Klebono Juozo Rusecko iniciatyva 1828 m. šventorius aptvertas mūrine siena, apsodintas klevais ir uosiais.

Kunigaujant klebonui Kanutui Saurimavičiui (1851 -1868), skarda uždengtas medinės bažnyčios stogas, pastatyta varpinė.

Klebonas Juozas Bieliauskas (1868 - 1876) pastatė špitolę, nupirko daug bažnytinių reikmenų.

Klebonaujant Jurgiui Zaleckui (1876 - 1887), užtinkami raštai lietuvių kalba.

Nemažai prie bažnyčios tvarkymo, remonto darbų, katalikybės plėtojimo prisidėjo kunigai Kazimieras Girnius, Ignotas Šiaučiūnas.

Ypač daug dėmesio skyrė klebonas Vladas Rabašauskas. Jo rūpesčiu bažnyčia iš naujo suremontuota, restauruotas didysis altorius, įrengtas šildymas.

© 2014 Svedasai.lt